วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนนักศึกษา

ตารางปฏิบัติงานนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วัน/เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00
จันทร์ น.ส.ซารินิง (ไทย4/3) น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/4) น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/1) พักกลางวัน น.ส.อาซีละห์ (อังกฤษ 5/3) น.ส.อาซีละห์ (อังกฤษ 5/4)  
น.ส.สุไรรัตน์ (ไทย 6/1) น.ส.นาลีซา (ไทย 1/1) น.ส.มารียะ (อังกฤษ 2/1) นายวุฒิศักดิ์ (สังคม 6/1) น.ส.มารียะ (อังกฤษ 2/3)  
น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/1) นายศักดิ์ชาย (สังคม 5/4) น.ส.ซารินิง (ภาษาอังกฤษ 4/1) นายวุฒิศักดิ์ (สังคม 6/4)  
น.ส.สุดาพร (สังคม 4/1) น.ส.ซารินิง (ไทย 4/1) น.ส.สุดาพร (สังคม 4/4) นายศักดิ์ชาย (สังคม 5/1)  
น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/3)   น.ส.นาลีซา (ไทย 1/2)  
น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/1)   น.ส.อาตีกะห์(อนุบาล)  
น.ส.สุไรรัตน์ (ไทย 6/4)   น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/2)  
น.ส.สุดาพร (สังคม 4/3)   น.ส.สุดาพร (สังคม 4/1)  
อังคาร น.ส.รอฮานิง (อังกฤษ 4/3) น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/4) น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/1) พักกลางวัน น.ส.อาซีละห์ (คอมฯ 4/4) น.ส.อาซีละห์ (คอมฯ 4/2)  
น.ส.สุดาพร (สังคม 4/4) น.ส.มารียะ (อังกฤษ 1/2) น.ส.อาซีละห์ (อังกฤษ 5/2) น.ส.รอฮานิง (อังกฤษ 3/3) น.ส.มารียะ (อังกฤษ 1/4)  
  น.ส.รอฮานิง (คอมฯ 4/1)  น.ส.รอฮานิง (คอมฯ 4/3 ) นายวุฒิศักดิ์ (สังคม 6/4) น.ส.รอฮานิง (อังกฤษ3/1)  
  นายวุฒิศักดิ์ (ประวัติฯ 6/5) น.ส.ซารินิง (ไทย 4/1) นายศักดิ์ชาย (สังคม 5/1) นายศักดิ์ชาย (ประวัติฯ 5/4)  
  นายศักดิ์ชาย (สังคม 5/3) น.ส.นาลีซา (ไทย 1/3) น.ส.นาลีซา (อนุบาล)    
  น.ส.ซารินิง (ไทย 4/3) น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/1) น.ส.อาตีกะห์(อนุบาล)    
  น.ส.นาลีซา (ไทย 1/3) น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/1) น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/2)    
  น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/3) น.ส.สุไรรัตน์ (ไทย 6/4)      
  น.ส.สุดาพร (สังคม 4/2)        
พุธ น.ส.อาซีละห์ (อังกฤษ 6/5) น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/1) น.ส.รอฮานิง (อังกฤษ3/2) พักกลางวัน น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/4) น.ส.อาซีละห์ (อังกฤษ 6/4)  
น.ส.มารียะ (อังกฤษ 1/3) น.ส.นาลีซา (ไทย 1/1) น.ส.นาลีซา (ไทย 1/2) น.ส.มารียะ (อนุบาล) น.ส.มารียะ (อนุบาล)  
น.ส.ซารินิง (ไทย 4/3) น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/1) น.ส.ปาตีเมาะ (คอมฯ 5/2) น.ส.นาลีซา (อนุบาล) น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/3)  
น.ส.สุดาพร (สังคม 4/2) น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/4) น.ส.สุไรรัตน์ (ไทย 6/1) น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/4) น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/3)  
    น.ส.สุดาพร (สังคม 4/3) น.ส.รอฮานิง (คอมป5) น.ส.รอฮานิง (คอมป5)  
พฤหัส   น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/4) น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/1) พักกลางวัน      
  น.ส.รอฮานิง (อังกฤษ4/1) น.ส.อาซีละห์ (อังกฤษ 5/1) น.ส.มารียะ (อังกฤษ 2/4) นายวุฒิศักดิ์ (สังคม  
  น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/1) น.ส.นาลีซา (ไทย 1/4) นายศักดิ์ชาย (สังคม 5/3) น.ส.นาลีซา (อนุบาล)  
    น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/3) น.ส.ซารินิง (ไทย 4/3) น.ส.อาตีกะห์(อนุบาล)  
    น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/4) น.ส.นาลีซา (อนุบาล) น.ส.สุไรรัตน์ (ไทย 6/1)  
    น.ส.สุไรรัตน์ (ไทย 6/4)      
ศุกร์ น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/3) น.ส.รอฮานิง (อังกฤษ4/4) น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/1) พักกลางวัน น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/4) น.ส.อาซีละห์ (อังกฤษ 6/1)  
  น.ส.ซารินิง (ไทย 4/1) น.ส.อาซีละห์ (อังกฤษ 6/2) น.ส.มารียะ (อังกฤษ 1/1) นายวุฒิศักดิ์ (สังคม  
  น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/1) น.ส.มารียะ (อังกฤษ 2/2) น.ส.รอฮานิง (อังกฤษ4/2) น.ส.นาลีซา (ไทย 1/4)  
    น.ส.รอฮานิง (อังกฤษ3/4) นายวุฒิศักดิ์ (สังคม    
    นายศักดิ์ชาย (สังคม 5/2) นายศักดิ์ชาย (ประวัติฯ 5/2)    
    น.ส.นาลีซา (อนุบาล) น.ส.อาตีกะห์(อนุบาล)    
    น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/3) น.ส.สุไรรัตน์ (ไทย 6/1)    
    น.ส.สุไรรัตน์ (ไทย 6/4)      
ที่ รายชื่อนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ ที่ รายชื่อนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์
1 น.ส.นาลีซา 089-5892782 7 น.ส.มารียะ 087-2826008
2 น.ส.อาตีกะห์ 080-7137548 8 น.ส.รออานิง 081-3681715
3 น.ส.ตัสนีม  089-5976705 9 น.ส.อาซีละห์ 080-7057035
4 น.ส.ซารินิง 089-2952422 10 น.ส.สุดาพร 082-2809355
5 น.ส.ปาตีเมาะ 084-7484325 11 นายศักดิ์ชาย 080-0362762
6 น.ส.สุไรรัตน์ 087-2993435 12 นายวุฒิศักดิ์ 085-9587375

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น