วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


คำสั่งโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล )
     ที่   53 / 2555
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ  ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสานศึกษา  1
....................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  โดยคณะครุศาสตร์  จัดส่งนักศึกษาชั้นปีที่  5  ออกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา   1  จำนวน  12  คน  3  สาขาวิชา  มาปฏิบัติงานสอน  เพื่อให้ความอนุเคราะห์กับมหาวิทยาลัยราชภัฎฯ และนักศึกษา  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ  ครูพี่เลี้ยง  ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการนิเทศ  มีหน้าที่  นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาประเมินผล
ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎฯ  และให้คำปรึกษากับครูพี่เลี้ยง  ประกอบด้วย
1.1    นายอำพล  เพ็ญตระการ                                     ประธานกรรมการ
1.2    นางพิมพันธ์  ชูประจง                                       รองประธานกรรมการ
1.3    นายอุดร  นาควานิช                                            กรรมการ
1.4    นายประพนธ์  อัฒจักร์                                       กรรมการ/เลขานุการ          
2.  คณะกรรมการครูพี่เลี้ยง มีหน้าที่  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ดูแล  เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ  และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสอนตามหลักเกณฑ์ของมหวาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ  แก่นักศึกษา ประกอบด้วย
สาขาวิชาภาษาไทย
                1.  นางอำไพ  สีตะพงษ์                      ครูพี่เลี้ยง               น.ส.นาลีซา  มายิ
                2.  นางขนิษฐา  อัมจักร์                       ครูพี่เลี้ยง               น.ส.อาตีกะห์  สะตาปอ
                3.  นางจุไร  เรืองเต็ม                           ครูพี่เลี้ยง               น.ส.ตัสมิน  มะแซ
                4.  นางสุทธิรา  พัฒน์เชียร                 ครูพี่เลี้ยง               น.ส.ซาร์นิง  มาแย
                5.  นางจงดี  จารุสิริรังษี                      ครูพี่เลี้ยง               น.ส.ปาตีเมาะ  สิรอมา
                6.  นางพรศรี  สุขแก้ว                         ครูพี่เลี้ยง               น.ส.สุไรรัตน์  สาแลแม
สาขาวิชาสังคมฯ
                1.  นางจารุวรรณ  ดวงคงทอง           ครูพี่เลี้ยง               น.ส.สุดาพร  เอียดแก้ว
                2.  นางชวัลนุช  คงมาก                      ครูพี่เลี้ยง               นายศักดิ์ชาย  อีลา
                3.  นายสมบัติ  พูลจันทร์                     ครูพี่เลี้ยง               นายวุฒิศักดิ์  นิยมเดชา
สาขาภาษาอังกฤษ
                1.  นางเพ็ญศรี  สังข์จันทร์                 ครูพี่เลี้ยง               น.ส.มารียะ  เซ้ง
                2.  นางกรุณา  สวนนุช                       ครูพี่เลี้ยง               น.ส.รออานิง  ยูโซ๊ะ
                3.  นางละออง  สังข์จันทร์                 ครูพี่เลี้ยง               น.ส.อาซีละห์  ฮียา

ขอให้บุคลากรที่รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ / ปฏิบัติงาน  ให้เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา  เพื่อให้เกิดผลดีแก่ราชการสืบไป
               
ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่  14   พฤษภาคม  พ.ศ.  2555  เป็นต้นไป
สั่ง  ณ  วันที่   14  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555                                                                                     (  นายอำพล  เพ็ญตระการ  )
                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร ( เรือนประชาบาล )

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น