วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตารางสอนนักศึกษา

ตารางปฏิบัติงานนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วัน/เวลา 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00
จันทร์ น.ส.ซารินิง (ไทย4/3) น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/4) น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/1) พักกลางวัน น.ส.อาซีละห์ (อังกฤษ 5/3) น.ส.อาซีละห์ (อังกฤษ 5/4)  
น.ส.สุไรรัตน์ (ไทย 6/1) น.ส.นาลีซา (ไทย 1/1) น.ส.มารียะ (อังกฤษ 2/1) นายวุฒิศักดิ์ (สังคม 6/1) น.ส.มารียะ (อังกฤษ 2/3)  
น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/1) นายศักดิ์ชาย (สังคม 5/4) น.ส.ซารินิง (ภาษาอังกฤษ 4/1) นายวุฒิศักดิ์ (สังคม 6/4)  
น.ส.สุดาพร (สังคม 4/1) น.ส.ซารินิง (ไทย 4/1) น.ส.สุดาพร (สังคม 4/4) นายศักดิ์ชาย (สังคม 5/1)  
น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/3)   น.ส.นาลีซา (ไทย 1/2)  
น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/1)   น.ส.อาตีกะห์(อนุบาล)  
น.ส.สุไรรัตน์ (ไทย 6/4)   น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/2)  
น.ส.สุดาพร (สังคม 4/3)   น.ส.สุดาพร (สังคม 4/1)  
อังคาร น.ส.รอฮานิง (อังกฤษ 4/3) น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/4) น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/1) พักกลางวัน น.ส.อาซีละห์ (คอมฯ 4/4) น.ส.อาซีละห์ (คอมฯ 4/2)  
น.ส.สุดาพร (สังคม 4/4) น.ส.มารียะ (อังกฤษ 1/2) น.ส.อาซีละห์ (อังกฤษ 5/2) น.ส.รอฮานิง (อังกฤษ 3/3) น.ส.มารียะ (อังกฤษ 1/4)  
  น.ส.รอฮานิง (คอมฯ 4/1)  น.ส.รอฮานิง (คอมฯ 4/3 ) นายวุฒิศักดิ์ (สังคม 6/4) น.ส.รอฮานิง (อังกฤษ3/1)  
  นายวุฒิศักดิ์ (ประวัติฯ 6/5) น.ส.ซารินิง (ไทย 4/1) นายศักดิ์ชาย (สังคม 5/1) นายศักดิ์ชาย (ประวัติฯ 5/4)  
  นายศักดิ์ชาย (สังคม 5/3) น.ส.นาลีซา (ไทย 1/3) น.ส.นาลีซา (อนุบาล)    
  น.ส.ซารินิง (ไทย 4/3) น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/1) น.ส.อาตีกะห์(อนุบาล)    
  น.ส.นาลีซา (ไทย 1/3) น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/1) น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/2)    
  น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/3) น.ส.สุไรรัตน์ (ไทย 6/4)      
  น.ส.สุดาพร (สังคม 4/2)        
พุธ น.ส.อาซีละห์ (อังกฤษ 6/5) น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/1) น.ส.รอฮานิง (อังกฤษ3/2) พักกลางวัน น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/4) น.ส.อาซีละห์ (อังกฤษ 6/4)  
น.ส.มารียะ (อังกฤษ 1/3) น.ส.นาลีซา (ไทย 1/1) น.ส.นาลีซา (ไทย 1/2) น.ส.มารียะ (อนุบาล) น.ส.มารียะ (อนุบาล)  
น.ส.ซารินิง (ไทย 4/3) น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/1) น.ส.ปาตีเมาะ (คอมฯ 5/2) น.ส.นาลีซา (อนุบาล) น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/3)  
น.ส.สุดาพร (สังคม 4/2) น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/4) น.ส.สุไรรัตน์ (ไทย 6/1) น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/4) น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/3)  
    น.ส.สุดาพร (สังคม 4/3) น.ส.รอฮานิง (คอมป5) น.ส.รอฮานิง (คอมป5)  
พฤหัส   น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/4) น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/1) พักกลางวัน      
  น.ส.รอฮานิง (อังกฤษ4/1) น.ส.อาซีละห์ (อังกฤษ 5/1) น.ส.มารียะ (อังกฤษ 2/4) นายวุฒิศักดิ์ (สังคม  
  น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/1) น.ส.นาลีซา (ไทย 1/4) นายศักดิ์ชาย (สังคม 5/3) น.ส.นาลีซา (อนุบาล)  
    น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/3) น.ส.ซารินิง (ไทย 4/3) น.ส.อาตีกะห์(อนุบาล)  
    น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/4) น.ส.นาลีซา (อนุบาล) น.ส.สุไรรัตน์ (ไทย 6/1)  
    น.ส.สุไรรัตน์ (ไทย 6/4)      
ศุกร์ น.ส.ปาตีเมาะ (ไทย 5/3) น.ส.รอฮานิง (อังกฤษ4/4) น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/1) พักกลางวัน น.ส.ตัสนีม  (ไทย3/4) น.ส.อาซีละห์ (อังกฤษ 6/1)  
  น.ส.ซารินิง (ไทย 4/1) น.ส.อาซีละห์ (อังกฤษ 6/2) น.ส.มารียะ (อังกฤษ 1/1) นายวุฒิศักดิ์ (สังคม  
  น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/1) น.ส.มารียะ (อังกฤษ 2/2) น.ส.รอฮานิง (อังกฤษ4/2) น.ส.นาลีซา (ไทย 1/4)  
    น.ส.รอฮานิง (อังกฤษ3/4) นายวุฒิศักดิ์ (สังคม    
    นายศักดิ์ชาย (สังคม 5/2) นายศักดิ์ชาย (ประวัติฯ 5/2)    
    น.ส.นาลีซา (อนุบาล) น.ส.อาตีกะห์(อนุบาล)    
    น.ส.อาตีกะห์(ไทย 2/3) น.ส.สุไรรัตน์ (ไทย 6/1)    
    น.ส.สุไรรัตน์ (ไทย 6/4)      
ที่ รายชื่อนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์ ที่ รายชื่อนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์
1 น.ส.นาลีซา 089-5892782 7 น.ส.มารียะ 087-2826008
2 น.ส.อาตีกะห์ 080-7137548 8 น.ส.รออานิง 081-3681715
3 น.ส.ตัสนีม  089-5976705 9 น.ส.อาซีละห์ 080-7057035
4 น.ส.ซารินิง 089-2952422 10 น.ส.สุดาพร 082-2809355
5 น.ส.ปาตีเมาะ 084-7484325 11 นายศักดิ์ชาย 080-0362762
6 น.ส.สุไรรัตน์ 087-2993435 12 นายวุฒิศักดิ์ 085-9587375

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


คำสั่งโรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล )
     ที่   53 / 2555
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ  ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสานศึกษา  1
....................................................
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  โดยคณะครุศาสตร์  จัดส่งนักศึกษาชั้นปีที่  5  ออกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา   1  จำนวน  12  คน  3  สาขาวิชา  มาปฏิบัติงานสอน  เพื่อให้ความอนุเคราะห์กับมหาวิทยาลัยราชภัฎฯ และนักศึกษา  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ  ครูพี่เลี้ยง  ดังต่อไปนี้ 
1.  คณะกรรมการนิเทศ  มีหน้าที่  นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานสอนของนักศึกษาประเมินผล
ตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎฯ  และให้คำปรึกษากับครูพี่เลี้ยง  ประกอบด้วย
1.1    นายอำพล  เพ็ญตระการ                                     ประธานกรรมการ
1.2    นางพิมพันธ์  ชูประจง                                       รองประธานกรรมการ
1.3    นายอุดร  นาควานิช                                            กรรมการ
1.4    นายประพนธ์  อัฒจักร์                                       กรรมการ/เลขานุการ          
2.  คณะกรรมการครูพี่เลี้ยง มีหน้าที่  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ดูแล  เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ  และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสอนตามหลักเกณฑ์ของมหวาวิทยาลัยราชภัฎ ฯ  แก่นักศึกษา ประกอบด้วย
สาขาวิชาภาษาไทย
                1.  นางอำไพ  สีตะพงษ์                      ครูพี่เลี้ยง               น.ส.นาลีซา  มายิ
                2.  นางขนิษฐา  อัมจักร์                       ครูพี่เลี้ยง               น.ส.อาตีกะห์  สะตาปอ
                3.  นางจุไร  เรืองเต็ม                           ครูพี่เลี้ยง               น.ส.ตัสมิน  มะแซ
                4.  นางสุทธิรา  พัฒน์เชียร                 ครูพี่เลี้ยง               น.ส.ซาร์นิง  มาแย
                5.  นางจงดี  จารุสิริรังษี                      ครูพี่เลี้ยง               น.ส.ปาตีเมาะ  สิรอมา
                6.  นางพรศรี  สุขแก้ว                         ครูพี่เลี้ยง               น.ส.สุไรรัตน์  สาแลแม
สาขาวิชาสังคมฯ
                1.  นางจารุวรรณ  ดวงคงทอง           ครูพี่เลี้ยง               น.ส.สุดาพร  เอียดแก้ว
                2.  นางชวัลนุช  คงมาก                      ครูพี่เลี้ยง               นายศักดิ์ชาย  อีลา
                3.  นายสมบัติ  พูลจันทร์                     ครูพี่เลี้ยง               นายวุฒิศักดิ์  นิยมเดชา
สาขาภาษาอังกฤษ
                1.  นางเพ็ญศรี  สังข์จันทร์                 ครูพี่เลี้ยง               น.ส.มารียะ  เซ้ง
                2.  นางกรุณา  สวนนุช                       ครูพี่เลี้ยง               น.ส.รออานิง  ยูโซ๊ะ
                3.  นางละออง  สังข์จันทร์                 ครูพี่เลี้ยง               น.ส.อาซีละห์  ฮียา

ขอให้บุคลากรที่รับแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่ / ปฏิบัติงาน  ให้เป็นแบบอย่างแก่นักศึกษา  เพื่อให้เกิดผลดีแก่ราชการสืบไป
               
ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่  14   พฤษภาคม  พ.ศ.  2555  เป็นต้นไป
สั่ง  ณ  วันที่   14  พฤษภาคม  พ.ศ.  2555                                                                                     (  นายอำพล  เพ็ญตระการ  )
                                                                  ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร ( เรือนประชาบาล )
คณะกรรมการนิเทศ
นายอำพล  เพ็ญตรการ       ผู้อำนวยการโรงเรียน              ประธานคณะกรรมการ
นางพิมพันธ์  ชูประจง         รองผู้อำนวยการโรงเรียน        กรรมการ
นายอุดร  นาควานิช            รองผู้อำนวยการโรงเรียน        กรรมการ
นายประพนธ์  อัฒจักร์         รองผู้อำนวยการโรงเรียน        กรรมการและเลขานุการ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555